Aj
Meri
Sim
Ka
Birthday
Hai.
Ap
Chahein
To
Gift
Samajh
kar
is
mai
100 Rs
Ka
Balance
Dalwa
Sakte
Hain
ALLAH
Ne
chaha
To
Aglay
Maheene
Phir "Birth Day"
Manain gay